Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2017

beztroska
7655 6f8f
beztroska
1680 2724
Reposted frommyrla myrla viadancingwithaghost dancingwithaghost
beztroska
Szukam świata w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę
gdzie szewc
chodzi w butach
gdzie jak cię widzą
to dzień dobry
szukam świata w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem
— Borszewicz
beztroska
Reposted frombluuu bluuu viaaffascinante affascinante
beztroska
Reposted frombluuu bluuu viaaffascinante affascinante
beztroska
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss

November 26 2017

beztroska
1818 dde0 500
Reposted from3ch0 3ch0 viadancingwithaghost dancingwithaghost
beztroska
6089 0296
beztroska
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
beztroska
Najbardziej boli brak zrozumienia, rozmowy. O miłości nie wspominając..
beztroska
Myślę, że najsmutniejsi ludzie zawsze próbują z całych sił uszczęśliwiać innych. Wszystko dlatego że wiedzą, jak to jest czuć się kompletnie bezwartościowym, i nie chcą, by inni tak się czuli.
beztroska
1616 28f1 500
beztroska
7245 fb9c 500
Reposted fromslodziak slodziak viaaffascinante affascinante
2706 976a 500
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
beztroska
This is Our Constellations by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl